Kalendarium

LSS och assistansersättningen – har lagens målsättningen med delaktighet uppfyllts?

En undersökning av brukargruppers aktiviteter med stöd av personlig assistans.

Föranmälan behövs. Anmälningar tas emot på telefon 018-471 64 45 och via e-post cff@cff.uu.se

FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning, UNCRPD, syftar att främja, skydda och säkerställa friheter och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Personlig assistans för att främja full delaktighet omnämns som en särskild rättighet i konventionens artikel 19. I en studie från 2016 har vi undersökt hur artikel 19 i UNCRPD främjas genom personlig assistans i Sverige. Data från en enkät till samtliga personer som hade assistansersättning 2010 ligger till grund för studien. I studien har en faktoranalys över olika kategorier av självrapporterade aktiviteter gjorts och studerats utifrån ålder, kön och personkretsar. Faktoranalysen resulterade i tre grupper (index) som representerar olika typer av aktiviteter; Hälsa och omsorg, Hemliv, fritid och social interaktion och daglig sysselsättning, varav aktiviteter för hälsa och omsorg dominerar och daglig sysselsättning framstår marginell för vuxna. Vid jämförelser mellan grupper framträdde signifikanta statistiska skillnader mellan barn och vuxna, över kön och personkretsar. Studiens resultat påvisar att genomförandet av personlig assistans har glidit från intentioner av delaktighet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387)och tycks visa att LSS är en verksamhet som främjar vårdande insatser snarare än att verka för full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Den ojämlika tillgången till aktiviteter som främjar delaktighet över ålder, kön och personkrets indikerar också skilda förutsättningar mellan olika grupper för att nå delaktighet.