(O)lika villkor - Vad innebär lika villkor för dig som student?

Välkommen till ett seminarium som handlar om normer, normmedevetenhet och lika villkor i praktiken. Malin Ekström, Uppsala universitets samordnare för lika villkor, håller i seminariet.

Lika villkor vid Uppsala universitet innebär att säkerställa alla individers lika möjligheter och rättigheter. Anställda och studenter ska respektera varandras olika förutsättningar och ingen ska bli diskriminerad eller behöva uppleva sig trakasserad på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning eller ålder.