Docentföreläsning: Evolutionärt konserverade cis-regulatoriska element i neurallistceller av ryggradsdjur

Titel: Evolutionärt konserverade cis-regulatoriska element i neurallistceller av ryggradsdjur.
Ordförande: professor Per E. Ahlberg
Docenturnämndens representant: professor Monika Schmitz
Föreläsningen ges på svenska.

Sammanfattning:

Olika cellpopulationer i embryot bär med sig molekylära program för specifika uttrycksmönster av gener. Neurallistceller är en cellpopulation karakteristisk för ryggradsdjur och som under embryoutvecklingen ger upphov till en rad olika celltyper, inklusive vävnader i ansiktsskelettet. Underpopulationer av neurallistceller har regulatoriska nätverk av gener som är konserverade i ryggradsdjur. Transkriptionsfaktorer styr uttrycket av gener genom att binda till icke-kodande regulatoriska element. Identifiering av konserverade cis-regulatoriska element och undersökning av deras funktionalitet i neurallistceller kan göras med hjälp av transgena tekniker i zebrafisk. Genom att jämföra regulatoriska element som är konserverade från människan till basala ryggradsdjur, kan man undersöka evolutionen av molekylära mekanismer som styr embryoutveckling.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.