Svallning i vattenkraftverk – En koppling mellan sekelgammal infrastruktur och dagens energiomställning

  • Datum: –10.15
  • Plats: Polacksbacken sal ITC 1111
  • Föreläsare: Föreläsare: Tekn. dr. Per Norrlund
  • Arrangör: Institutionen för Teknikvetenskaper
  • Kontaktperson: Per Norrlund
  • Docentföreläsning

Institutionen för Teknikvetenskaper inbjuder härmed alla intresserade till docentföreläsning i ämnet Teknisk Fysik med inriktning mot Elektricitetslära.

Sammanfattning: 
Många av Sveriges stora vattenkraftverk har långa vattenförande tunnlar. När effekten som ett sådant kraftverk matar ut på elnätet förändras behöver även flödet i tunnlarna anpassas. Den stora rörelsemängden i vattnet gör dock att tunnelflödet inte kan justeras lika snabbt som effekten. För att möjliggöra reglering av uteffekten krävs därför tryckavlastande anordningar i form av utsprängda så kallade ”svallutrymmen” med fri vattenyta inne i berget. I samband med förändringar av uteffekten börjar den fria vattenytans nivå att pendla, ett fenomen som kallas ”svallning”. Svallning med hög amplitud kan medföra risker för allvarliga olyckor. För idealiserade fall finns analytiska uttryck för svallningens periodtid och amplitud, vilka kommer att härledas.
Förändringar i elproduktionens sammansättning påverkar vattenkraftens driftförutsättningar eftersom det är vattenkraften som regleras för att balansera produktion mot aktuell last. Införandet av kärnkraft i Sverige mellan 1972 och 1985 var en sådan förändring, som innebar att lastvariationerna kom att motsvara en större andel av vattenkraftproduktionen. Den nu pågående omställningen, där någorlunda konstant produktion från kärnkraft ersätts med förnybar väderberoende produktion, innebär ytterligare en komplikation, eftersom ej prognostiserade variationer nu ständigt uppkommer på både last- och produktionssidan. Mer reglering med enskilda kraftverk ger ökad sannolikhet för driftfall som befintliga svallutrymmen inte är dimensionerade för. 

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.

Föreläsningen ges som ett komplement till kursen ”Vattenkraft – Teknik och system” som ges för 4:e och 5:e årskursens studenter vid civilingenjörsprogrammen i energisystem och elektroteknik samt vid masterprogrammet i förnybar elgenerering.

Ordförande: professor Olov Ågren
Docenturnämndens representant: professor Tomas Edvinsson

Välkomna!