Karl Johan Öbrink-föreläsningen 2018: Molecular tools to understand health

  • Datum: –17.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum Sal A1:111a
  • Webbsida
  • Arrangör: BMC-Intendenturen
  • Kontaktperson: Ulrika Wallin
  • Föreläsning

Årets pristagare:
Ulf Landegren, Institutionen för genetik och patologi

En Karl Johan Öbrink-föreläsare utses årligen, av en för ändamålet av BMC-nämnden utsedd kommitté, ur gruppen BMC-anknutna forskare. Priset skall ges en nu aktiv forskare vars verksamhet präglas av Karl Johan Öbrinks anda, dvs där samarbete över gängse gränser tydligt framgår, men där forskarens särart och engagemang för det egna fältet också symboliserar Karl-Johan Öbrinks vision om en ”Integrerad integritet”. Forskningsfältet skall inrymmas inom biovetenskaperna och priset kan ges för såväl lång och högklassig forskning som en nyligen uppmärksammad upptäckt.

Ytterligare information