Perversa tidsligheter: Ageplay ur ett queertemporalt perspektiv

  • Datum: –20.00
  • Plats: Centrum för genusvetenskap
  • Föreläsare: Elin Bengtsson, doktorand i genusvetenskap vid Stockholms universitet
  • Arrangör: Centrum för genusvetenskap
  • Kontaktperson: Nicole Ovesen
  • Seminarium

Queerseminarierna är en mötesplats öppen för alla som är intresserade eller arbetar aktivt med queerbegreppet i praktik, teori eller aktivism. ÖPPET FÖR ALLA! Ingen föranmälan krävs.

Ageplay är ett paraplybegrepp för sexuella och icke-sexuella praktiker som kretsar kring performativa ålderspositioner. I sitt pågående avhandlingsprojekt analyserar Elin Bengtsson berättelser om ageplay med fokus på hur temporalitet uttrycks och iscensätts i utövandet. Med utgångspunkt i intervjuer med personer mellan 25-50 år som utövar ageplay i positionen som liten, utforskar avhandlingen hur kulturella föreställningar om ålder och utveckling utmanas och avnaturaliseras av utövarna, och hur ageplay kan öppna upp för alternativa perspektiv på tid, genus, familjeskapande och sårbarhet.

Ageplay utmålas ofta som obegripligt och perverst – till och med hotfullt. I presentationen fokuserar Elin Bengtsson på hur utövarna förhandlar med den monsterstatus som utövandet förknippas med, och på hur monsterteori kan belysa hur ageplay genom uppluckring och mångfaldigande av de dikotoma positionerna barn-vuxen kan inspirera till kritiska perspektiv på normalitet och straighta temporaliteter.

Elin Bengtsson är doktorand i genusvetenskap vid Stockholms universitet. Hon är även verksam som författare.