Docentföreläsning: Hur varmt är det egentligen i Mars övre atmosfär?

  • Datum: –11.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 80101
  • Föreläsare: Fil dr Erik Vigren
  • Kontaktperson: Erik Vigren
  • Docentföreläsning

Institutionen för fysik och astronomi inbjuder härmed alla intresserade till docentföreläsning i ämnet fysik med inriktning mot rymd- och plasmafysik.

Sammanfattning:

En jonosfär är den övre del av en planets (eller månes) atmosfär som främst utsätts för joniserande strålning. Temperaturen hos fria elektroner i en jonosfär överstiger typiskt temperaturen hos den omgivande neutralgasen. Kylning, främst genom inelastiska kollisioner med neutralgasen, gör emellertid att temperaturerna närmar sig varandra på tillräckligt låg höjd i takt med att neutralgastätheten ökar. Att modellera elektrontemperatur är icke-trivialt eftersom temperaturen antas regleras av många processer. Mars jonosfär har studerats av ett antal rymdmissioner, däribland NASA:s MAVEN som gick in i omloppsbana runt planeten i oktober 2014. Mätningar av jonosfärsparametrar har därefter gjorts ner till höjder av ~120 km. Langmuirsonder på MAVEN har bland annat använts för att mäta just elektrontemperaturen. Dessvärre har det rapporterats att dessa mätningar ej är tillförlitliga när den faktiska elektrontemperaturen understiger ett visst värde. Detta innebär att elektrontemperaturen är mindre välkänd för höjder lägre än ungefär 170-180 km. Jag kommer att presentera en alternativ metod för att uppskatta elektrontemperaturen i Mars solbelysta jonosfär med fokus på höjdintervallet 120-200 km. Metoden bygger på antagandet om fotokemisk jämvikt och elektrontemperaturen tas fram genom att balansera produktionstakten och förlusttakten av joniserat molekylärt syre. De berörda reaktionshastigheterna går att ta fram genom att kombinera experimentella resultat med densiteter av koldioxid, syreatomer och diverse joner uppmätta av MAVEN:s masspektrometer NGIMS. Hur artar sig resultaten? Hur varmt är det egentligen i Mars övre atmosfär?

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.

Välkomna!

Ordförande: Professor Mats André

Docenturnämndens representant: Professor Stephan Pomp