Disputation - Kenechukwu Okoli

  • Datum: –14.00
  • Plats: Geocentrum Hambergsalen, Geocentrum, Villavägen 16, Uppsala
  • Doktorand: Kenechukwu Okoli
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för geovetenskaper
  • Kontaktperson: Kenechukwu Okoli
  • Disputation

Design flood estimation under uncertainty

Att bestämma dimensionerande flöden, d.v.s. sannolikheten för att vat-tenföringen i ett vattendrag överskrider ett givet värde, är ett allmänt hydrologiskt problem som exempelvis används för att utvärdera över-svämningsrisker i vattendrag samt för att dimensionera hydrauliska kon-struktioner. Vanliga tillvägagångsätt för att bestämma dimensionerande flöden är baserade på: (i) hydrologiska metoder (t.ex. avrinningsmodel-lering), eller (ii) statistiska metoder (t.ex. anpassning av en sannolikhets-fördelning till en tidsserie med årliga vattenföringstoppar). I denna av-handling så jämförs dessa två tillvägagångssätt då olika osäkerhetskällor för dimensionerande flöden tillgodoses; valet av tillvägagångsätt, osä-kerhet i modellens uppbyggnad, osäkerheter i vattenföringsmätningar, samt mätfrekvens av dimensionerande flöden, begrundades i denna avhandling. Sannolikhetsfördelningen av vattenföringen i ett hypotetisk vattendrag antogs vara känt sedan tidigare; en uppsättning av virtuella experiment (’numeriska experiment där modellen antas vara sann och beskriva den modellerade processen korrekt’) utvecklades och tillämpa-des för båda tillvägagångssätten som utvärderades utifrån hur väl de uppskattade den sedan tidigare kända sannolikhetsfördelningen av vat-tenföringen. Resultaten visar att användningen av enklare avrinnings-modeller för att bestämma dimensionerande flöden har en lägre osäker-het än då statistiska metoder används, även för längre återkomstperi-oder. Båda tillvägagångsätten bör dock användas som komplement till varandra för att bestämma dimensionerande flöden, givet osäkerheten i båda.

 

Ladda ned avhandlingen på denna länk.