Docenturföreläsning: Evolution av åldrande

  • Datum:
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Lindahlsalen. Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/9347486346
  • Föreläsare: Fil dr Martin Lind
  • Arrangör: IEG
  • Kontaktperson: Martin Lind
  • Docentföreläsning

Institutionen för ekologi och genetik inbjuder härmed alla intresserade till docenturföreläsning i ämnet biologi med inriktning mot zooekologi.

Åldrande innebär att organismer får en försämrad funktion ju äldre de är, och leder till lägre reproduktion och/eller dödlighet med ökad ålder. Det är inte enbart människor som åldras, utan åldrande är ett så gott som universellt fenomen, som kan observeras hos de flesta organismer så väl i labb som i naturen. Åldrande har dock länge varit ett mysterium för evolutionsbiologin – eftersom det försämrar såväl reproduktion som överlevnad hos individerna. Om utvecklingsbiologiska processer kan skapa komplicerade fenotyper från en befruktad äggcell, varför kan de då inte upprätthållas, det verkar ju vara en mycket enklare process?

Jag kommer att presentera de evolutionära teorierna som förklarar evolution av åldrande, och diskutera om åldrande faktiskt skall ses som adaptivt. Jag kommer att fokusera på evolutionära avvägningar mellan livslängd och andra egenskaper, och slutligen ställa frågan om huruvida man artificiellt kan förlänga organismernas livslängd, och i så fall till vilken kostnad.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.

Föreläsningen kommer också att ges via Zoom:  https://uu-se.zoom.us/j/9347486346

Välkomna!