Medievälfärdsstaten inför verkligheten: ett symposium om mediepolitik och lokaljournalistik

  • Datum:
  • Plats: Zoom (https://sh-se.zoom.us/j/63881212853)
  • Arrangör: Institutionen för informatik och media samt Södertörns högskola
  • Kontaktperson: Johan Lindell
  • Seminarium, Konferens

Symposiet anordnas av Peter Jakobsson och Johan Lindell vid institutionen för informatik och media på Uppsala universitet tillsammans med Fredrik Stiernstedt vid Södertörns högskola.

Finns det en särskild nordisk “mediemodell”, och vad kännetecknar den i sådana fall? I den komparativa medieforskningen har man länge talat om ett specifikt nordiskt sätt att organisera medierna och kommunikationen i samhället: omfattande public service, offentliga stöd till medieorganisationer och kommmunikationsinfrastruktur, stark pressfrihet och hög tillit till medierna, är exempel på särdrag som präglar de nordiska länderna (Hallin & Mancini 2004). Trine Syvertsen (med flera) föreslog i en studie från 2014 att det är möjligt att tala om en nordisk “medievälfärdsstat”.

På samma sätt som den nordiska, socialdemokratiskt präglade, välfärdspolitiken utmärker de nordiska länderna på andra områden har mediepolitiken i Norden haft vissa gemensamma drag. Andra forskare har till och med betraktat en sådan “medievälfärdsstat” som ett normativt ideal, ett mediepolitiskt system som gynnar demokrati och som skapar en välinformerad allmänhet, en levande offentlighet och en jämlik tillgång till såväl nyheter och information som till kulturupplevelser av olika slag (Benson, Powers, & Neff 2017; Bonini 2017).

Välfärdsstaten som sådan, den “nordiska modellen”, med arbetsfred och partsförhandlingar genom starka organisationer på arbetsmarknaden, en väl utbyggd gemensam och skattefinansierad välfärd, fri tillgång till utbildning, små klasskillnader och hög grad av jämlikhet är dock stadd i förändring (Kvist &Fritzell 2011; Therborn 2018). Innebär det att även medievälfärdsstaten är under förändring och vad betyder i så fall det? Är det exempelvis så att mediesystemen i Norden alltmer liknar de “liberala” regleringsmodellerna i USA och Storbritannien (Ohlson 2015).

Eller är det så att medievälfärdsstaten, visserligen med vissa justeringar såsom ökad privatisering och harmonisering till EU-lagstiftning, fortfarande står stark, vilket Syvertsen m fl argumenterade för? (se också Allern & Pollack 2017; Kammer 2016). Eller behövs nya begrepp för att förstå på vilka sätt medievälfärdsstaten har förändrats? Är det till exempel möjligt att tala om en ny form av specifik nordisk mediemodell, en nyliberal medievälfärdsstat (Lindell, Jakobsson & Stiernstedt, kommande)? Och vad innebär de politiska och ideologiska förskjutningarna i omvärlden, med framväxten av mer auktoritära samhällsskick och mediesystem (till exempel i Polen, Rumänien, Tjeckien och Ryssland) för mediepolitiken i Europa och för oss i Sverige på sikt?

På detta seminarium tar vi oss an dessa frågor utifrån olika perspektiv. Under den första dagen diskuteras den nordiska mediemodellen och hur den kan förstås och beskrivas utifrån dagens verklighet. Under den andra dagen fokuserar vi särskilt på journalistik, och i synnerhet på lokaljournalistik, och frågar oss hur den förändras i relation till tekniska, ekonomiska och politiska samtidsutmaningar.

PROGRAM DAG 1, 30 november 2020

09:15-10:00 The Media Welfare State: Why such a concept, what is it used for, does it have a future? (Gunn Enli & Trine Syvertsen, University of Oslo).

10:00-10:45 Nordic Media Welfare State and the “Finnish model”: National distinctions or a gradual deviation from the norm? (Marko Ala-Fossi, Tampere University).

10:45-11:30 A Neoliberal Media Welfare State? The Swedish Media System in Transformation (Johan Lindell, Uppsala University, Peter Jakobsson, Uppsala University and Fredrik Stiernstedt, Södertörn University).

11:30-12.15 Between welfare ideals and corporate market power: the institutionalisation of digital communication in Denmark (Sofie Flensburg, University of Copenhagen).

PROGRAM DAG 2, 1 december 2020

09:15-09:30 Välkommen

09:30-10.15 Lokaljournalistiken och mediepolitiken – ägarkoncentration och centralisering, nya typer av lokala medier och ett mediestöd i omvandling. (Gunnar Nygren, Södertörns högskola)

Rast

10.30-11.45 Entreprenörskap i lokala medier på landsbygden – framtidens journalistik (Elisabeth Stúr)

11.45-12.30 Lokaltidningarnas familjesidor som demokrativerktyg? (Michael Karlsson & Erika Hellekant Rowe)

Seminariet genomförs digitalt, via Zoom: https://sh-se.zoom.us/j/63881212853