Medicinens demokratisering: Universiteten, demokratin och etiken, ca 1960-2019

  • Datum: –15.00
  • Plats: Carolina Rediviva , Tidskriftsläsesalen (TLS)
  • Föreläsare: Solveig Jülich, professor vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria.
  • Webbsida
  • Arrangör: Demokrati och högre utbildning
  • Kontaktperson: Solveig Jülich
  • Telefon: , Tidskriftsläsesalen (TLS)
  • Seminarium

Solveig Jülich presenter sin forskning inom programmet Demokrati och högre utbildning.

Syftet med forskningsprojektet är att initiera forskning om etableringen av medicinsk forsknings- och bioetik vid svenska universitet och högskolor från omkring 1960 och framåt. En central utgångspunkt är att detta slags etik utgör ett kunskapsområde där föreställningar om vetenskap, demokrati och det riktiga förhållandet dem emellan konstrueras. Övergripande forskningsfrågor är: Vilka problem har forsknings- och bioetiken setts som en lösning på? Vilken roll har vetenskapen tillskrivits och vad för slags föreställningar om demokratisk representation har aktualiserats? Vilka förändringar över tid kan urskiljas? Inom ramen för projektet genomförs en pilotstudie med fokus på hur demokrati definierades av medicinstudenter och medicinska debattörer under 1960-talet, samt vilka förändringar inom universitetsvärlden som dessa historiska aktörer efterfrågade för att skapa en bättre demokratisk ordning. Debatten hade sina svenska förtecken, men anknöt till internationella rörelser vilket gör att den kan bidra till att ge en bredare förståelse för dåtidens kritik mot medicinsk forskning, utbildning och vård i västerländska demokratiska samhällen.
________________________________________________________________________

Seminariet är en del av Demokrati och högre utbildnings seminarieserie och anordnas tillsammans med Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt (HERO).