Öppen föreläsning: Avkollegialiseringen av svenska lärosäten

  • Datum: –11.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Shirin Ahlbäck Öberg, Professor, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.
  • Arrangör: Uppsala Forum för demokrati, fred och rättvisa
  • Kontaktperson: Daniel Hedlund
  • Föreläsning

Vad ledde autonomireformens avreglering av det kollegiala styret till på lärosätesnivå? I presentationen diskuteras betydelsen av olika ledningsideal för universitet och högskolor, samt vad utfallet av reformen blev för de statliga lärosätena i Sverige.

I denna presentation kommer betydelsen av olika ledningsideal för universitet och högskolor att analyseras. Myndighetsformen till trots så är universitet och högskolor inte vilka organisationer som helst. Att i styrningsdiskussioner dra paralleller till hur vanliga myndigheter eller privata företag styrs leder alltså tanken fel, utan här handlar det om att hitta rätt balans mellan vanlig förvaltningsstyrning och den mer traditionella kollegiala styrformen. Den borgerliga regeringens autonomireform 2011 innebar att den kollegiala styrformens lagstöd avskaffades genom att bestämmelser rörande fakultetsnämnder ströks ur högskolelagen och högskoleförordningen. För att bedöma konsekvenserna av denna reform har vi undersökt kollegiala organ och akademiskt ledarskap vid samtliga statliga lärosäten i Sverige före och efter reformen (2010 och 2020). Resultatet från undersökningen visar en ökande linjestyrning vid tillsättandet av akademiska ledare, en utspädd roll för vad kollegial expertis innebär och en förlust av beslutsbefogenheter för kollegiala organ. Denna utveckling slår olika beroende på vilken typ av lärosäte som analyseras. Vad vi sammantaget observerar är en betydande överföring av beslutsmandat från kollegiala organ till enskilda chefer i linjen under den studerade perioden, en process som vi benämner ”avkollegialisering”.

Shirin Ahlbäck Öberg är professor i statskunskap. Hennes forskning rör styrningen och granskningen av den offentliga verksamheten. Hon har även forskat om villkoren för toppolitiker och högre tjänstemän i ett jämförande perspektiv, samt de offentliga professionernas ställning under New Public Management. Hon är ofta anlitad som expert hos media och myndigheter, och f.n. är hon ledamot i den svenska Coronakommissionen.

Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/67156328177

Meeting ID: 671 5632 8177

Ytterligare information