De lege år 2022: Hållbarhet ur ett rättsligt perspektiv

  • Datum: –16.00
  • Plats: Universitetshuset, sal IV
  • Föreläsare: Professor Mattias Dahlberg, docent Therése Fridström Montoya, docent Mikael Hansson, professor Charlotta Zetterberg m. fl.
  • Webbsida
  • Arrangör: Juridiska fakulteten
  • Kontaktperson: Mattias Dahlberg
  • Seminarium

Ämnet för De lege år 2022 är ”hållbarhet”, under den övergripande frågan vilken roll rätten har haft, har eller kan komma att få för att nå de mål som formulerats i Förenta Nationernas Agenda 2030. Juridiken och rättsvetenskapen kan bidra på olika sätt för att de mål som uppställs i Agenda 2030 ska kunna uppnås.

Hållbarhet handlar om många frågor. Tre generella teman kan urskiljas: miljöfrågor, sociala frågor och ekonomiska frågor. Det finns förstås ett ömsesidigt beroende och samverkan mellan dessa teman. Miljö- och särskilt klimatfrågan är nog den som flest associerar till när det gäller hållbar utveckling, men målen omfattar även sociala och ekonomiska frågor om hälsa, fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, likabehandling och, inte minst, inkludering. En ledande princip i Agenda 2030 är ”lämna ingen utanför”. I detta sammanhang är barn- och ungdomsperspektivet viktigt eftersom hållbar utveckling är av vital betydelse för livskvaliteten för både uppväxande och kommande generationer.

Begreppet ”hållbarhet” och det angränsande ”hållbar utveckling” har använts under lång tid, på senare tid har FN:s Agenda 2030 från år 2015 med 17 globala mål för hållbar utveckling fått ett stort genomslag – åtminstone i debatten. I Sverige har ett omfattande arbete vidtagits för att utvärdera nuläget och föreslå politiska målområden för att uppnå målen i Agenda 2030.

I denna volym av De lege finns ett stort antal artiklar som behandlar hållbarhet i förhållande till ett stort antal rättsvetenskapliga områden. Många av författarna är verksamma vid den Juridiska fakulteten, Uppsala universitet.

Efter seminariet inbjuds till mingel.

Hela inbjudan inklusive program